Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Oferta pracyOGŁOSZENIE

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w zawiązku z realizacją projektu "Szansa na zatrudnienie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement.

                                                ogłasza nabór na stanowisko:
                                                KIEROWNIKA PROJEKTU


Miejsce wykonania pracy:

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6a,
42-202 Częstochowa


Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony w wymiarze etatu – finansowana ze środków unijnych w ramach projektu pn. "Szansa na zatrudnienie”.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. min. 2 letnie doświadczenie zawodowe,
 3. znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020


Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych,
 2. nastawienie na ciągłe zwiększanie kompetencji,
 3. samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji,    odporność na stres.
 4. mobilność i dyspozycyjność.


Zakres czynności na stanowisku:

 1. nadzorowanie działań podejmowanych w ramach projektu,
 2. nadzorowanie prac zespołu projektowego,
 3. bieżący monitoring realizacji wskaźników projektowych,
 4. koordynacja działań promocyjno-informacyjnych.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kserokopie dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (mile widziane referencje),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe


Termin naboru aplikacji: 14.12.2017 godz. 12:00


Miejsce składania dokumentów:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (sekretariat)
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8
42-202 Częstochowa


Prosimy, by CV zawierało następującą formułkę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).