bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działania

 Przedmiotem działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

  1. 18.11.Z – Drukowanie gazet,
  2. 18.12.Z – Pozostałe drukowanie,
  3. 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
  4. 18.20.Z – Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
  5. 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
  6. 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
  7. 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
  8. 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
  9. 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
  10. 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,
  11. 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
  12. 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
  13. 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  14. 47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  15. 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  16. 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  17. 58.11.Z – Wydawanie książek,
  18. 58.13.Z – Wydawanie gazet,
  19. 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  20. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
  21. 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych,
  22. 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  23. 64.91.Z – Leasing finansowy,
  24. 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów,
  25. 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  26. 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  27. 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  28. 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
  29. 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
  30. 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  31. 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
  32. 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
  33. 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,
  34. 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  35. 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
  36. 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
  37. 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
  38. 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami,
  39. 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  40. 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
  41. 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
  42. 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
  43. 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
  44. 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,
  45. 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
  46. 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
  47. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  48. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  49. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
  50. 61.10.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
  51. 61.90.Z – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
  52. 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  53. 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.Podpisał: Rafał Żak
Dokument z dnia: 18.03.2013
Dokument oglądany razy: 2 618
Opublikował: Rafał Żak
Publikacja dnia: 28.02.2018