Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. jest właścicielem nieruchomości przy Al. NMP 49 w Częstochowie. Nieruchomość została wniesiona do Spółki jako aport rzeczowy ze strony Gminy Częstochowa. Naszym celem jest rewitalizacja zdegradowanego fragmentu przestrzeni publicznej w dzielnicy Śródmieście w Częstochowie - Alei Najświętszej Maryi Panny 49.

 
Zamierzeniem ARR jest nadanie zdegradowanemu obszarowi nowej funkcji społeczno - gospodarczej poprzez stworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury budowlanej wpisującej się w otoczenie przestrzeni miejskiej i ukierunkowanej na zwiększenie zakresu oferty dla mieszkańców i turystów.
ARR w Częstochowie S.A. planuje realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego we współpracy z inwestorem wyłonionym w postępowaniu prowadzonym z zachowaniem warunków uczciwej konkurencji i równego traktowania jego uczestników. Do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się wykorzystanie instrumentu spółki celowej.

 
W grudniu 2012 r. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dokonała publicznego ogłoszenia o wszczęciu przedmiotowego postępowania w ogólnopolskim dzienniku Rzeczpospolita i Biuletynie Informacji Publicznej. W związku z ogłoszeniem o wszczęciu postępowania wnioski o dopuszczenie do Dialogu złożyło dwóch potencjalnych Inwestorów. Po stwierdzeniu spełnienia przez Inwestorów wymaganych Regulaminem postępowania warunków dopuszczenia do udziału w postępowaniu, Inwestorzy zostali zaproszeni do Dialogu mającego formę negocjacji. Po przeprowadzeniu czterech etapów negocjacji i sporządzeniu Opisu Warunków Umowy, Inwestorzy z którymi negocjacje były prowadzone zostali zaproszeni do złożenia ofert ostatecznych.

 
W prowadzonym postępowaniu w wyniku zaproszenia do składania ofert ostatecznych wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę Promenada Częstochowska Sp.
z o.o., z siedzibą w Częstochowie przy ul. Goszczyńskiego 29, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000411189. Dokonano oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym, stwierdzono że oferta spełnia warunki określone przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oraz nie zawiera braków formalnych. Wyżej wskazany Inwestor został wybrany do realizacji przedsięwzięcia. W celu realizacji przedsięwzięcia Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. planuje zawrzeć z Inwestorem umowę współpracy, umowę spółki celowej (SPV) oraz przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości wskazanych powyżej.

 


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - do pobrania TUTAJ

Regulamin Postępowania - do pobrania TUTAJ

Załącznik nr 1 pn. Wniosek o dopuszczenie do dialogu - do pobrania TUTAJ

Informacja dotycząca wniosków o dopuszczenie do dialogu - do pobrania TUTAJ

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_PROMENDA.pdf