Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w zawiązku z realizacją projektu "Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" w ramach konkursu RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 , Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie PODDZIAŁANIE 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej
ogłasza nabór na stanowisko

  Doradca specjalistyczny prawny
                                               w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej

icon ofertapracyOGŁOSZENIE
Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w zawiązku z realizacją projektu "Szansa na zatrudnienie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement.

 

ogłasza nabór na stanowisko:
SPECJALISTA DO SPRAW ZATRUDNIENIA
 w projekcie „Szansa na zatrudnienie”
realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.