Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Centrum Usług Rozwojowych dla MŚP

O projekcie
Dla kogo?
Rekrutacja
Formy wsparcia
Dokumenty do pobrania
Kontakt

Z przyjemnością informujemy, że 1 kwietnia 2017 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” (projekt będzie trwał do 30.04.2022 r.).
Łączna wartość projektu wynosi 65.684.000 zł, w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 54.309.914,53 zł.

 

Projekt został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w konkursie dla Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa, którego przedmiotem był wybór Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF), wdrażanego w województwie śląskim ramach RPO WSL 2014-2020.
Projekt jest realizowany w formule partnerskiej przez 4. instytucje: Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (Lidera) oraz Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. z Sosnowca, Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej i WYG Consulting sp. z o.o. z Warszawy (Partnerów).

 

Dofinansowaniem mogą być objęte usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Kategorie usług rozwojowych:

 • usługi szkoleniowe – szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kurs zawodowy,
 • usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring.

Dofinansowaniem nie są objęte szkolenia, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa, np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe.


Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej różnicuje się w zależności od wielkości przedsiębiorstw:

 • 50% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
 • 70% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw małych, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
 • 80% – poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw – nie ma możliwości udzielenia dofinansowania powyżej 80% wartości usługi rozwojowej.

Istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych i średnich (bez mikroprzedsiębiorstw):

 • o10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa:
  • z branż kluczowych dla rozwoju regionu, tj. prowadzących działalność w ramach następujących sekcji PKD: B. Górnictwo i wydobywanie, F. Budownictwo, M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
  • z branż grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju, tj. prowadzących działalność w ramach sekcji PKD: M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, P. Edukacja,
  • z branż o potencjale do kreowania miejsc pracy, tj. prowadzących działalność w ramach sekcji PKD: C. Przetwórstwo przemysłowe, D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, H. Transport i gospodarka magazynowa, J. Informacja i komunikacja,
 • o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%,
 • o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych, u których wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%,
 • o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa, u których wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04%.

 

Jednocześnie istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania dla konkretnej usługi skierowanej bezpośrednio do pracownika grupy:

 • osób niepełnosprawnych o 10%,
 • osób 50+ o 10%,
 • osób o niskich kwalifikacjach o 10%.

 

Ponadto istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% dla konkretnej usługi w przypadku wyboru usługi rozwojowej mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Wsparcie w ramach projektu PSF jest skierowane wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego, oraz ich pracowników i kadry zarządzającej.

 

Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność zgodnie z art. 11 Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., tj. posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa śląskiego zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia Przedsiębiorców i ich pracowników.

 

 

Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć dokumenty, zgodnie z wykazem umieszczonym w zakładce Aplikuj na stronie internetowej projektu https://www.operatorpsf.pl/aplikuj/

 

Operatorzy PSF prowadzić będą dystrybucję środków przeznaczonych na realizację usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowej bazy prowadzonej w formie systemu teleinformatycznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
 
Oparta na podejściu popytowym dystrybucja środków służyć ma dostarczaniu usług rozwojowych szkoleniowych i doradczych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej) oraz wspieraniu rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców. Pozwoli to tak dobierać szkolenia i usługi doradcze, że będą one miały konkretną wartość dla przedsiębiorcy, korzystać on bowiem będzie z oferty, której naprawdę potrzebuje, i która w realny sposób wpływa na wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji jego pracowników, a przez to na rozwój przedsiębiorstwa.
 
Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR).
 
Wysokość dofinansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorcy wynosi maksymalnie 80% wartości danej usługi rozwojowej, przy czym maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych, wynosi 100.000 zł. Maksymalna proponowana kwota dofinansowania przypadająca na jednego przedsiębiorcę w projekcie PSF ustalana jest w zależności od liczby pracowników obejmowanych wsparciem i będzie iloczynem ilości pracowników oraz zmiennej kwoty przeliczeniowej, która na obecną chwilę wynosi 7.500 zł.


Wartość wsparcia może być przez przedsiębiorcę dowolnie rozdysponowana na usługi rozwojowe (np. szkolenia poszczególnych pracowników i doradztwo).


 

 

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie https://www.operatorpsf.pl/dokumenty-do-pobrania/

 

Punkty Obsługi Przedsiębiorcy:
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Częstochowie - Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Częstochowa, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A, tel. 34 360-56-54, e-mail: czestochowa@operatorpsf.pl (czynny pn.-pt. w godz. 7.30-17.30 – w dniach bez naboru w godz. 10.00-15.00),

Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Sosnowcu -
Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8, tel. 32 778 91 11, 32 778 91 12, 32 778 91 13, 32 778 91 15, e-mail: sosnowiec@operatorpsf.pl (czynny pn.-pt. w godz. 7.00-17.00 – w dniach bez naboru w godz. 8.00-13.00),

Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Bielsku-Białej -
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367 (II piętro, pok. 309), tel. 33-49-60-208; 500-119-891, e-mail: bielsko@operatorpsf.pl, cur@bcp.org.pl (czynny pn.-pt. w godz. 8.00-18.00 – w dniach bez naboru w godz. 8.00-13.00),

Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Rybniku -
WYG Consulting sp. z o.o., Park Biznesu Ballyvesey (budynek BH2, lokal 210), Rybnik, ul. Podmiejska 95, tel. 503-607-302; 508-312-479, e-mail: rybnik@operatorpsf.pl, psf@wygconsulting.pl (czynny pn.-pt. w godz. 7.30-17.30 – w dniach bez naboru w godz. 9.00-14.00).

 

Infolinia 503-607-302

 

Strona internetowa projektu https://www.operatorpsf.pl/

 

curInformujemy, że w dniu 13 września 2017 r. Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Centrum Usług Rozwojowych będzie nieczynny w godz. 10.30-15.30.