Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Częstochowa, dn. 03.10.2023 r.


ZAM/18/PK/2023

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.2004 r. z późniejszymi zmianami oraz § 33 Statutu, Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i rok 2024 oraz sporządzenia pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania.

 

Pisemne, kompletne oferty, umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. za rok 2023 i rok 2024.”, należy przesyłać pocztą/pocztą kurierską lub dostarczyć osobiście na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 25.10.2023

 

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie ww. terminu poprzez działania lub zaniechania składającego ofertę lub podmiotu działającego w jego imieniu lub na jego rzecz celem złożenia oferty, w szczególności podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, w związku z tym jakiekolwiek wymienione okoliczności nie mogą stanowić podstawy do żądania przywrócenia terminu do złożenia oferty lub jego przedłużenia. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.

 

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 1. Informacje o oferencie i jego siedzibie oraz formie prowadzenia działalności oraz o osobach wchodzących w skład organu zarządzającego lub kierownictwa oferenta.
 2. Informację o posiadaniu ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 3. Informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów i wpisie tych osób do rejestru biegłych rewidentów.
 4. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 5. Cenę brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług) w złotych za przeprowadzenie badania stanowiącego przedmiot oferty uwzględniającą wszystkie koszty (osobowe lub rzeczowe), jakie musi ponieść oferent celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i rok 2024.
 6. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
 7. Wskazanie metod i harmonogramów badania sprawozdań finansowych za lata 2023 i 2024.
 8. Aktualny odpis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru.
 9. Wykaz badanych podmiotów (nazwa i siedziba) w okresie ostatnich trzech lat.

Informacje o Spółce:

 1. Spółka wznowiła działalność w dniu 25.09.2003 r.
 2. Spółka wg stanu na dzień 31.12.2022 r. zatrudniała 40 osób.
 3. Główna działalność Spółki to : pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 4. Wielkości charakteryzujące rok 2022 w tys. zł:
  • przychody netto ze sprzedaży: 16.335,00
  • przychody z dotacji: 542,00
  • wynik finansowy: (-) 79,00
  • suma bilansowa: 40.912,00
 5. Sprawozdanie nie będzie obejmowało konsolidacji.
 6. Jednostka nie posiada zobowiązań objętych ugodą bankową oraz układem sądowym.
 7. Okres objęty sprawozdaniem finansowym to rok kalendarzowy 2023 i rok 2024.
 8. Preferowana data badania wstępnego obejmującego obserwację spisów z natury, sprawy organizacyjno – prawne – 29.12.2023 r. do 31.01.2024 r. oraz 30.12.2024 r. do 31.01.2025 r.
 9. Preferowana data rozpoczęcia badania sprawozdania finansowego –  03.04.2024 r. oraz 03.04.2025 r.
 10. Preferowana data zakończenia prac oraz przekazania sprawozdania z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego – 06.05.2024 r. oraz 05.05.2025 r.
 11. Udział biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki – czerwiec 2024 oraz czerwiec 2025 r.
 12. Osoba do kontaktu – Marta Lichosik – główna księgowa , tel. 34/324-81-46.

Badającemu biegłemu rewidentowi jednostka udostępni następujące dokumenty:

 • dokumentację opisującą przyjęte przez Spółkę zasady prowadzenia rachunkowości,
 • sprawozdanie finansowe sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz 31.12.2024  r.,
 • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za lata 2023 i 2024,
 • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) za lata 2023 i 2024.


Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej, w której zawarte będą odpowiednie postanowienia. Agencja zastrzega sobie prawo wyboru ofert lub jej odrzucenia bez podania przyczyny.


Z poważaniem
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Kamiński

 

Informacja o wyborze oferty na badanie sprawozdania finansowego za lata 2023-2024