Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

 

O projekcie
Dla kogo?
Rekrutacja
Formy wsparcia
Dokumenty do pobrania
Kontakt

Okres realizacji: od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

 

Cele główne Projektu

wzmocnienie potencjału dydaktyczno-wychowawczego 7 Gimnazjów Powiatu Kłobuckiego poprzez realizację programów rozwojowych wspierających 810 u/u (w tym 400K), szczególnie z obszarów wiejskich, w zakresie: rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych dostosowanych do potrzeb rynku pracy i wyrównywanie braków edukacyjnych do 30.06.2015 r.,

 

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno – zawodowego i opieki pedagogiczno – psychologicznej dla uczniów i uczennic, z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania;
 • Zwiększenie dostępu do zajęć podnoszących poziom kompetencji kluczowych uczniom i uczennicom poprzez ich uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania;
 • Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych uczniów i uczennic poprzez ich uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania;
 • Zwiększenie dostępu do zajęć umożliwiających pozyskanie praktycznych kompetencji i umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

 

Projekt skierowany jest do 810 uczniów i uczennic szczególnie klas II i III, którzy zamieszkują w województwie śląskim, szczególnie obszary wiejskie, i uczą się w jednym z siedmiu gimnazjów Powiatu Kłobuckiego tj.:

 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku;
  42-100 Kłobuck, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4
 • Gimnazjum przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. M. Konopnickiej w Łobodnie;
  42-125 Kamyk, Łobodno ul. H. Sienkiewicza 69
 • Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Miedźnie;
  42-120 Miedźno, ul. Szkolna 1
 • Gimnazjum przy Zespole Szkół w Ostrowach nad Okszą;
  42-122 Ostrowy nad Okszą, ul. Szkolna 6
 • Gimnazjum w Opatowie;
  42-152 Opatów, ul. Szkolna 5
 • Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pankach;
  42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 17
 • Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach;
  42-133 Węglowice 3

Udział w Projekcie jest bezpłatny!

 
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. informuje, iż w związku z realizacją projektu „Wiedza to sukces" zostanie przeprowadzony II etap rekrutacji uczniów i uczennic.
 
Rekrutacja dodatkowa w okresie styczeń – luty 2015 roku.
 
Regulamin rekrutacji – do pobrania TUTAJ

Załączniki do regulaminu – do pobrania TUTAJ

Komplet dokumentów rekrutacyjnych niezbędnych do przystąpienia do rekrutacji obejmuje:

Niezłożenie wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wyklucza z uczestnictwa w Projekcie!

Dokumenty rekrutacyjne muszą być wypełnione zgodnie z prawdą.
Uczestnik projektu oraz rodzic/opiekun prawny ponoszą pełną odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

 

Dokumenty w ramach rekrutacji można składać w sekretariatach Gimnazjów objętych wsparciem
w terminie od 02 września 2014 r. do 10 września 2014 r.


Uczniowie/uczennice, którzy zakwalifikują się do udziału w Projekcie wraz z rodzicami/ opiekunami prawnymi podpiszą:

1. Deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu – do pobrania TUTAJ)
2. Kontrakt uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 8 do Regulaminu – do pobrania TUTAJ)

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
1) Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla 405 uczniów i uczennic, mające na celu niwelowanie braków w opanowaniu podstawowych umiejętności, zwiększenie skuteczności nauczania i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego;

 

 • z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 • humanistycznych.

 

2) Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla 810 uczniów i uczennic, mające na celu rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów i uczennic oraz przygotowanie ich do pracy i życia w warunkach gospodarki rynkowej, kształtowanie postawy przedsiębiorczej;

 

 • z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 • humanistycznych,
 • języków obcych,
 • ICT,
 • warsztatów artystycznych,
 • warsztatów przedsiębiorczości.

 

3) Doradztwo i poradnictwo edukacyjno – zawodowe dla 810 uczniów i uczennic, mające na celu przybliżenie uczniom i uczennicom sytuacji na rynku pracy oraz przygotowanie i pomoc w wyborze szkoły i/lub zawodu, ukierunkowanie na przyszłość;

 • warsztaty edukacyjne „Jak wybrać szkołę po gimnazjum?",
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • wizyty studyjne,
 • warsztaty z robotyki,
 • stworzenie indywidualnych planów kariery.

 

4) Doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla 600 uczniów i uczennic, mające na celu nabycie umiejętności społecznych i uwrażliwienie uczniów/uczennic na problem płci;

 • warsztaty społeczne,
 • warsztaty umiejętności uczenia się,
 • indywidualne doradztwo psychologiczne,
 • indywidualne doradztwo z logopedą.

Biuro Projektu:

Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lokal 6a

42-202 Częstochowa

Tel. 34 360 56 88 wew. 27

Fax 34 360 57 47

 

Osoby do kontaktu:

Agnieszka Ziębacz – Menadżer projektu [email: aziebacz@arr.czestochowa.pl]

Magdalena Kręciwilk – Specjalista ds. zamówień publicznych, rekrutacji, promocji [email: mkreciwilk@arr.czestochowa.pl]

Ewa Olszewska – Koordynator szkolny [email: eolszewska@arr.czestochowa.pl]

 

Informujemy, że pod adresem: http://edukacja.elbox24.pl/ dostępna jest już edukacyjna platforma e-learningowa utworzona w ramach projektów „Edukacja młodego pokolenia” oraz „Wiedza to sukces” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet IX; Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Platforma obejmuje 4 szkoły z powiatu częstochowskiego w ramach Projektu „Edukacja młodego pokolenia” oraz 7 szkół z powiatu kłobuckiego w ramach Projektu „Wiedza to sukces”.

UE default

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego