Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

 

jowes-wwwDziałalność Ośrodka jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 „Wsparcie sektora ekonomii społecznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Beneficjent: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Obszar działania: Miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski.

Cel działania: stworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju ekonomii społecznej w północnym subregionie województwa śląskiego poprzez wsparcie dla tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych jak i efektywne wsparcie już istniejących podmiotów ekonomii społecznej

 

Kto może skorzystać z oferty ośrodka?

 

 • podmioty ekonomii społecznej, takich jak: spółdzielnie socjalne, pracy, inwalidów, niewidomych, Warsztaty Terapii Zajęciowych, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, stowarzyszenia, fundacje;
 • osóby fizyczne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zainteresowanych zakładaniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej;
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy.

 

W ramach JOWES przewidziano realizację następujących zadań:

 1. Świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej:
  – wsparcie szkoleniowe – zaplanowano 48 dni szkoleniowych w obszarach tematycznych zgodnych z potrzebami zgłaszanymi przez podmioty ekonomii społecznej;
  – wsparcie doradcze: kluczowe, biznesowe, specjalistyczne: prawne, księgowo – podatkowo – osobowe i marketingowe.
 2. Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy:
  – przeprowadzenie 3 naborów dla osób fizycznych i osób prawnych zainteresowanych uzyskaniem dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego/utworzeniem miejsc pracy w funkcjonującym przedsiębiorstwie społecznym;
  – wsparcie będzie obejmowało:
  • szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego;
  • przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsc pracy;
  • podstawowe wsparcie pomostowe.
 3. Świadczenie na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych:- działania animacyjne – spotkania animacyjne, diagnozowanie środowiska lokalnego w obszarze ekonomii społecznej, budowanie partnerstw rozwojowych, wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu dialogu obywatelskiego, wizyty studyjne, warsztaty dla liderów lokalnych, inicjatywy upowszechniające ideę ekonomii społecznej: Targi Ekonomii Społecznej, Gala Ekonomii Społecznej, Forum Inicjatyw Partnerskich.
 4. Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej, inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną:- opracowanie i wdrożenie modeli biznesowych dla 8 podmiotów ekonomii społecznej wprowadzających nowy produkt lub nową usługę w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej.

Gwarantem sukcesu działań podejmowanych przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie połączenie sił i wzajemnych potencjałów: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i osób fizycznych, które są zainteresowane zakładaniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej.

 

OFERTA DORADZTWO BIZNESOWE
ZAKRES TEMATYCZNY

 

w zakresie wzmacniania potencjału kadrowego, finansowego i innowacyjnego  według wcześniej wykonanej analizy przez doradcę obejmuje:

 
A. prowadzenie i rozwój przedsiębiorstwa 
B. zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa
C. przekształcenie podmiotu przedsiębiorstwa


Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje działania na rzecz budowania konkurencyjności produktów i usług: doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej (dopasowane dla konkretnego klienta – obejmuje również doradztwo zawodowe), poszukiwanie partnerów, identyfikację nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert, przygotowywanie i praca nad biznesplanem w tym:

 • prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej,
 • doradztwo branżowe,
 • zarządzanie organizacją,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie projektami – w tym społecznymi, fundraising/crowfunding,
 • wprowadzanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i procesowych,
 • współpraca z administracją publiczną,
 • tworzenie  i zarządzanie partnerstwem międzysektorowym,
 • wykorzystywanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie,
 • planowanie strategiczne – finansowe, pozyskiwanie środków finansowych (FP, PFRON, BGK, UP, środki na szkolenia KFS, BUR + inne granty),  
 • prawne i księgowo-podatkowe aspekty prowadzenia działalności,
 • kadrowo-płacowe aspekty prowadzenia działalności,
 • zarządzanie kadrą i organizacją,
 • planowanie działań marketingowych i badanie rynku,
 • techniki sprzedaży,
 • badanie konkurencji,
 • wsparcie przy przygotowywaniu wniosków i ofert, dywersyfikacji biznesu,
 • działania e-commerce,  
 • wdrażanie standardów obsługi klientów,
 • opracowanie planów naprawczych.

 

Doradztwo biznesowe opiera się na przekazywaniu wyznaczników dotyczących strategii ESG, która oznacza planowanie rozwoju firm/organizacji również  w oparciu o trzy podstawowe filary:

E – environmental, czyli zagadnienia środowiskowe,
S – social – zagadnienia społeczne,
G – governance – zagadnienia dotyczące ładu korporacyjnego.

 

Zapraszamy do współpracy i do kontaktu.
Mariola Wieczorek
Doradca biznesowy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 3 oraz 4; 42-202 Częstochowa
tel. 034 325 71 42; fax. 034 360 57 47

 

Zapraszamy na stronę internetową projektu: www.jowes.pl

 

Kontakt:
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24, oficyna lok.3, 42-202 Częstochowa
Godziny pracy: Pn. – Pt. 7.30 - 15.30
Tel. 34 325 71 42, Fax 34 360 57 47
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne OWES 2016/2017

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne OWES 2018

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne OWES 2018/2019

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne OWES 2020

UE default

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego