Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

 

jowes-wwwDziałalność Ośrodka jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 „Wsparcie sektora ekonomii społecznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Beneficjent: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Obszar działania: Miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski.

Cel działania: stworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju ekonomii społecznej w północnym subregionie województwa śląskiego poprzez wsparcie dla tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych jak i efektywne wsparcie już istniejących podmiotów ekonomii społecznej

 

Kto może skorzystać z oferty ośrodka?

 

 • podmioty ekonomii społecznej, takich jak: spółdzielnie socjalne, pracy, inwalidów, niewidomych, Warsztaty Terapii Zajęciowych, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, stowarzyszenia, fundacje;
 • osóby fizyczne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zainteresowanych zakładaniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej;
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy.

 

W ramach JOWES przewidziano realizację następujących zadań:

 1. Świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej:
  – wsparcie szkoleniowe – zaplanowano 48 dni szkoleniowych w obszarach tematycznych zgodnych z potrzebami zgłaszanymi przez podmioty ekonomii społecznej;
  – wsparcie doradcze: kluczowe, biznesowe, specjalistyczne: prawne, księgowo – podatkowo – osobowe i marketingowe.
 2. Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy:
  – przeprowadzenie 3 naborów dla osób fizycznych i osób prawnych zainteresowanych uzyskaniem dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego/utworzeniem miejsc pracy w funkcjonującym przedsiębiorstwie społecznym;
  – wsparcie będzie obejmowało:
  • szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego;
  • przyznanie środków finansowych na utworzenie 96 miejsc pracy – do wysokości 24 000 zł na jedno utworzone miejsce pracy , maksymalnie 120 000 zł dla jednego podmiotu;
  • podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1750 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy, na każde utworzone miejsce pracy. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego na kolejne 6 miesięcy: w wysokości 1000 zł przez 3 miesiące po zakończeniu podstawowego wsparcia pomostowego oraz 500 zł przez następne 3 miesiące.
 3. Świadczenie na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych:- działania animacyjne – spotkania animacyjne, diagnozowanie środowiska lokalnego w obszarze ekonomii społecznej, budowanie partnerstw rozwojowych, wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu dialogu obywatelskiego, wizyty studyjne, warsztaty dla liderów lokalnych, inicjatywy upowszechniające ideę ekonomii społecznej: Targi Ekonomii Społecznej, Gala Ekonomii Społecznej, Forum Inicjatyw Partnerskich.
 4. Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej, inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną:- opracowanie i wdrożenie modeli biznesowych dla 8 podmiotów ekonomii społecznej wprowadzających nowy produkt lub nową usługę w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej.

Gwarantem sukcesu działań podejmowanych przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie połączenie sił i wzajemnych potencjałów: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i osób fizycznych, które są zainteresowane zakładaniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej.

 

Zapraszamy na stronę internetową projektu: www.jowes.pl

 

Kontakt:
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24, oficyna lok.3, 42-202 Częstochowa
Godziny pracy: Pn. – Pt. 7.30 - 15.30
Tel. 34 325 71 42, Fax 34 360 57 47
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne OWES 2016/2017

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne OWES 2018

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne OWES 2018/2019

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne OWES 2020

UE default

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego