Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Usługi Rozwojowe

Projekty
Dla kogo?
Rekrutacja

 

1 września 2020 r. rozpoczynamy nabór do nowego projektu pn. „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim” (projekt będzie trwał do 31.05.2022 r.).


Łączna wartość projektu wynosi 10.003.296,60 zł, w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 8.343.359,40 zł.

 

Projekt został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w konkursie dla Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa, którego przedmiotem był wybór Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF), wdrażanego w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

Szczegóły na stronie projektu www.psf3.pl.

 


 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. pełni rolę Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania dla dwóch projektów, prowadząc dystrybucję środków finansowych na realizację usług rozwojowych dla firm świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Baza jest dostępna na stronie internetowej www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.


1 kwietnia 2017 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” (projekt będzie trwał do 30.04.2022 r.). Łączna wartość projektu wynosi 65.684.000 zł, w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 54.309.914,53 zł.


Projekt został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w konkursie dla Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa, którego przedmiotem był wybór Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF), wdrażanego w województwie śląskim ramach RPO WSL 2014-2020.


Projekt jest realizowany w formule partnerskiej przez 4 instytucje:

 • Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (Lidera),
 • Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu,
 • Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej,
 • WYG Consulting sp. z o.o. z Warszawy (Partnerów).

Projekt swoim zasięgiem obejmuje całe woj. śląskie. Szczegóły na stronie projektu www.operatorpsf.pl

 

1 lipca 2019 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP” (projekt będzie trwał do 30.06.2021 r.). Łączna wartość projektu wynosi 1.891.837,73 zł, w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 1.607.756,27 zł.


Projekt został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w konkursie dla Poddziałania 8.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT, którego przedmiotem był wybór Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF), wdrażanego w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

Projekt swoim zasięgiem obejmuje obszar subregionu północnego województwa śląskiego (m. Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski). Szczegóły na stronie projektu www.psf2.pl.

 

Wsparcie w ramach projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” jest skierowane wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego oraz ich pracowników i kadry zarządzającej.

 

Wsparcie w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP” jest skierowane wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu północnego województwa śląskiego (m. Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki
i myszkowski), oraz ich pracowników i kadry zarządzającej.

 

Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy agencyjne, umowy cywilnoprawne, wspólnicy, partnerzy.

 

Wysokość dofinansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorcy wynosi maksymalnie 5.000 zł, przy czym maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych, wynosi 100.000 zł. Maksymalna proponowana kwota dofinansowania przypadająca na jednego przedsiębiorcę w projekcie PSF ustalana jest w zależności od liczby pracowników obejmowanych wsparciem i będzie iloczynem ilości pracowników oraz zmiennej kwoty przeliczeniowej, która na obecną chwilę wynosi 7.500 zł.

 

Wartość wsparcia może być przez przedsiębiorcę dowolnie rozdysponowana na usługi rozwojowe (np. szkolenia poszczególnych pracowników i doradztwo).

 

Dofinansowaniem mogą być objęte usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników.

 

Kategorie usług rozwojowych:

 • usługi szkoleniowe – szkolenia, e-learning, kurs zawodowy,
 • usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring.

 

 

Szczegółowy harmonogram naboru PSF dla woj. śląskiego dostępny jest pod linkiem https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/harmonogram_naborow_w_psf.

 

Od 13 maja 2019 r. obowiązuje nowy sposób naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

 

Pierwszy etap – to złożenie elektronicznej fiszki w systemie SEKAP. Kwalifikowany podpis elektroniczny lub jeden z profili zaufanych jest niezbędny do podpisania fiszki projektowej.


Szczegóły nowego sposobu wnioskowania dostępne są pod linkiem: http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/nowy_sposob_naboru_wnioskow_o_dofinansowanie_uslugi_rozwojowej_20190509.

 

Drugi etap – po zaakceptowaniu fiszki (lista rankingowa), następuje złożenie wersji papierowej dokumentów w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy.


Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” powinni złożyć dokumenty, zgodnie z wykazem umieszczonym w zakładce Aplikuj na stronie internetowej projektu https://www.operatorpsf.pl/aplikuj/.


Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie „Usługi rozwojowe dla MŚP” powinni złożyć dokumenty, zgodnie z wykazem umieszczonym w zakładce Aplikuj na stronie internetowej projektu https://www.psf2.pl/aplikuj/.

 

 

curOGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU
„CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.
WSPARCIE NA RZECZ MŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz z Partnerami: Agencją Rozwoju Lokalnego S.A., WYG Consulting Sp. z o.o., Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości jako Operatorzy Regionalni PSF, ogłaszają nabór uczestników do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników”.

Nabór ma charakter otwarty i dobrowolny, prowadzony w sposób ciągły od dnia 31 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków na dofinansowanie usług rozwojowych. O zakończeniu naboru Operator każdorazowo powiadomi na stronie internetowej projektu pod adresem www.operatorpsf.pl. Dopuszcza się przerwy w przyjmowaniu wniosków, co zostanie opublikowanie na ww. stronie.

Projekt skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego, oraz ich pracowników i kadry zarządzającej.

W ramach projektu istnieje możliwość dofinansowania usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowej bazy prowadzonej w formie systemu teleinformatycznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl.


Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORCY, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu naboru do projektu:
  • zaświadczenia / oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, którego wzór stanowi załącznik 1 do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulamin naboru do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis),
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulamin naboru do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” (w przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),
  • kopię umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy),
  • wydruk lub kserokopie dokumentów rejestrowych – KRS lub wpis do CEIDG,
  • pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy (jeśli dotyczy).
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, wypełnione komputerowo lub drukowanymi literami. Nie można modyfikować i usuwać elementów formularzy. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól i uzupełnienie własnoręcznych, czytelnych podpisów pod oświadczeniami znajdującymi się w poszczególnych formularzach.

Dokumenty przyjmowane będą następujący sposób:

 1. osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w jednym z Punktów Obsługi Przedsiębiorcy, w terminach i godzinach pracy Punktów Obsługi Przedsiębiorcy. Informacje o godzinach pracy Punktów Obsługi Przedsiębiorcy znajdują się na stronie: www.operatorpsf.pl,
 2. za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres jednego z Punktów Obsługi Przedsiębiorcy.

Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera, osobiście lub pełnomocnika uznaje się datę wpływu dokumentów do Punktu Obsługi Przedsiębiorcy.

Dokumenty rekrutacyjne powinny być dostarczone do jednego z Punktu Obsługi Przedsiębiorcy, prowadzonych przez Operatorów:

 1. Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
  42-202 Częstochowa, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A
 2. Agencję Rozwoju Lokalnego S.A., Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny,
  41-208 Sosnowiec, Ul. Wojska Polskiego 8
 3. Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości,
  43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367 (II piętro, pok. 309)
 4. WYG Consulting sp. z o.o.,
  Park Biznesu Ballyvesey (budynek BH2, lokal 210)
  Rybnik, ul. Podmiejska 95

Dokumenty, które wpłyną do Punktów Obsługi Przedsiębiorcy przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.


Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty dotyczące projektu znajdą Państwo na stronie www.operatorpsf.pl oraz w Punktach Obsługi Przedsiębiorców.

 

loga.cur