Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Usługi Rozwojowe

Projekty
Dla kogo?
Rekrutacja

 

1 września 2020 r. rozpoczynamy nabór do nowego projektu pn. „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim” (projekt będzie trwał do 31.05.2022 r.).


Łączna wartość projektu wynosi 10.003.296,60 zł, w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 8.343.359,40 zł.

 

Projekt został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w konkursie dla Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa, którego przedmiotem był wybór Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF), wdrażanego w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

Szczegóły na stronie projektu www.psf3.pl.

 


 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. pełni rolę Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania dla dwóch projektów, prowadząc dystrybucję środków finansowych na realizację usług rozwojowych dla firm świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Baza jest dostępna na stronie internetowej www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.


1 kwietnia 2017 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” (projekt będzie trwał do 30.04.2022 r.). Łączna wartość projektu wynosi 65.684.000 zł, w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 54.309.914,53 zł.


Projekt został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w konkursie dla Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa, którego przedmiotem był wybór Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF), wdrażanego w województwie śląskim ramach RPO WSL 2014-2020.


Projekt jest realizowany w formule partnerskiej przez 4 instytucje:

 • Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (Lidera),
 • Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu,
 • Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej,
 • WYG Consulting sp. z o.o. z Warszawy (Partnerów).

Projekt swoim zasięgiem obejmuje całe woj. śląskie. Szczegóły na stronie projektu www.operatorpsf.pl

 

1 lipca 2019 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP” (projekt będzie trwał do 30.06.2021 r.). Łączna wartość projektu wynosi 1.891.837,73 zł, w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 1.607.756,27 zł.


Projekt został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w konkursie dla Poddziałania 8.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT, którego przedmiotem był wybór Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF), wdrażanego w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

Projekt swoim zasięgiem obejmuje obszar subregionu północnego województwa śląskiego (m. Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski). Szczegóły na stronie projektu www.psf2.pl.

 

Wsparcie w ramach projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” jest skierowane wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego oraz ich pracowników i kadry zarządzającej.

 

Wsparcie w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP” jest skierowane wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu północnego województwa śląskiego (m. Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki
i myszkowski), oraz ich pracowników i kadry zarządzającej.

 

Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy agencyjne, umowy cywilnoprawne, wspólnicy, partnerzy.

 

Wysokość dofinansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorcy wynosi maksymalnie 5.000 zł, przy czym maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych, wynosi 100.000 zł. Maksymalna proponowana kwota dofinansowania przypadająca na jednego przedsiębiorcę w projekcie PSF ustalana jest w zależności od liczby pracowników obejmowanych wsparciem i będzie iloczynem ilości pracowników oraz zmiennej kwoty przeliczeniowej, która na obecną chwilę wynosi 7.500 zł.

 

Wartość wsparcia może być przez przedsiębiorcę dowolnie rozdysponowana na usługi rozwojowe (np. szkolenia poszczególnych pracowników i doradztwo).

 

Dofinansowaniem mogą być objęte usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników.

 

Kategorie usług rozwojowych:

 • usługi szkoleniowe – szkolenia, e-learning, kurs zawodowy,
 • usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring.

 

 

Szczegółowy harmonogram naboru PSF dla woj. śląskiego dostępny jest pod linkiem https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/harmonogram_naborow_w_psf.

 

Od 13 maja 2019 r. obowiązuje nowy sposób naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

 

Pierwszy etap – to złożenie elektronicznej fiszki w systemie SEKAP. Kwalifikowany podpis elektroniczny lub jeden z profili zaufanych jest niezbędny do podpisania fiszki projektowej.


Szczegóły nowego sposobu wnioskowania dostępne są pod linkiem: http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/nowy_sposob_naboru_wnioskow_o_dofinansowanie_uslugi_rozwojowej_20190509.

 

Drugi etap – po zaakceptowaniu fiszki (lista rankingowa), następuje złożenie wersji papierowej dokumentów w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy.


Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” powinni złożyć dokumenty, zgodnie z wykazem umieszczonym w zakładce Aplikuj na stronie internetowej projektu https://www.operatorpsf.pl/aplikuj/.


Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie „Usługi rozwojowe dla MŚP” powinni złożyć dokumenty, zgodnie z wykazem umieszczonym w zakładce Aplikuj na stronie internetowej projektu https://www.psf2.pl/aplikuj/.

 

 

curAgencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., będąca Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) wdrażanego w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020, ogłasza nabór na wolne stanowisko w projekcie pn. Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników, realizowanym w ramach Poddziałania 8.2.3.

 

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe, preferowany kierunek studiów w zakresie ekonomii, finansów, rachunkowości,
  2. doświadczenie zawodowe: ogólny staż pracy minimum 3 lata, mile widziane doświadczenie przy rozliczaniu projektów unijnych,
  3. dobra znajomość pakietu biurowego MS Office, w tym programu Excel,
  4. znajomość obsługi zintegrowanego programu Comarch Optima.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. zdolność analitycznego myślenia,
  2. umiejętność planowania i organizacji własnej pracy, komunikatywność, samodzielność, dokładność, terminowość,
  3. umiejętność pracy w zespole.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. obsługa rachunku bankowego – wprowadzanie przelewów,
  2. bieżące księgowanie wyciągów bankowych,
  3. prowadzenie rozliczeń finansowych projektu oraz partnerstwa, we współpracy z partnerami projektu, zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu, umową partnerską, obowiązującymi wytycznymi oraz opisem wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych,
  4. przygotowywanie harmonogramów płatności i wniosków o płatność pośrednią,
  5. kontrola budżetu projektu,
  6. rozliczanie wsparcia finansowego udzielanego uczestnikom projektu, w tym weryfikacja dokumentów rozliczeniowych, faktur i rachunków,
  7. sporządzanie sprawozdań finansowych z udzielonego wsparcia.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
  4. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zawierające następującą formułę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń finansowo-księgowych w projekcie unijnym” w sekretariacie Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., mającej siedzibę w Częstochowie przy alei Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8.

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia 15 września 2017 r. do godz. 15.00.