Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

mlodzi na start logoInformujemy, że nabór wniosków o wsparcie pomostowe dla Uczestników/czek projektu „Młodzi na start” będzie odbywać się od 23.08.2021 r. do 31.12.2021 r.


DOKUMENTY MOŻNA ZŁOŻYĆ PO ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PO PODPISANIU UMOWY NA WSPARCIE FINANSOWE
W POSTACI DOTACJI !!!

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA:
Wzory dokumentów niezbędnych do złożenia stanowią załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej.


Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:

 

  1. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 2 do Regulaminu),
  2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3 do Regulaminu),
  3. harmonogram rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 9 do Regulaminu).
  4. w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 10 do Regulaminu).

SPOSÓB SPORZĄDZENIA DOKUMENTÓW:
Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu. Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.


Jeden UP może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego wniosku. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.


Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).


Pola, które danego UP nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.


Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.


Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.


Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko
Uczestnika/Uczestniczki projektu
Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
Adres
 
                                                                 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego „Młodzi na start”
 


                                                                                                                                             Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 1
42-202 Częstochowa

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu.