Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

 
 
 
Fundusz nie udziela już pożyczek. Działalność Funduszu Pożyczkowego po 30.09.2019 r. polega na zarządzaniu środkami wracającymi z pożyczek udzielonych MŚP do czasu ich całkowitej spłaty.

 

Beneficjent: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Cel projektu: zapewnienie dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie województwa śląskiego, a tym samym wzmocnieniu gospodarki regionu.

 

Oferta
Dla kogo?
Na co przeznaczyć?
Kontakt
Do pobrania

Fundusz oferuje niskooprocentowane pożyczki przedsiębiorcom prowadzącym działalność w dowolnej formie organizacyjno-prawnej.

 

 • Minimalna kwota pożyczki 10 000 zł, maksymalna 234 000 zł.
 • Okres spłaty zobowiązania do 60 miesięcy.
 • Karencja spłaty kapitału do 6 miesięcy.
 • Waluta pożyczki PLN.
 • Wymagany wkład własny na poziomie min. 15% wartości finansowanego przedsięwzięcia.
 • Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie kompletnego wniosku wraz z dokumentacją.

 

 

Przedsiębiorcy znajdujący się we wczesnej fazie rozwoju lub ekspansji, posiadający zdolność kredytową. Osoby, które zdecydowały się założyć własną działalność mogą ubiegać się o pożyczkę z naszego Funduszu bez względu na czas prowadzenia działalności. Nasza oferta jest skierowana również do przedsiębiorców, którzy skorzystali z dotacji na otwarcie własnej firmy.

O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy spełniający łącznie następujące kryteria:

 • nie są przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.);
 • nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego;
 • są mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 zarejestrowanym, posiadającym siedzibę na terenie województwa śląskiego;
 • są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa oraz wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, w szczególności na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

 

NA CO PRZEZNACZYĆ

Ze środków pożyczki mogą być finansowane w ramach działalność gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy :

 • zakupy wyposażenia, w tym maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, w tym na tworzenie nowych miejsc pracy, środków transportu, wyposażenia biurowego, infrastruktury technicznej bezpośrednio związane z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • zakup nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, rozbudowa, adaptacja, remont i modernizacja obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych oraz lokali bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zakupy materiałów, surowców oraz towarów handlowych niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego, z zastrzeżeniem, że wsparcie zostanie udzielone wyłącznie w przypadku powiązania z planem rozwoju firmy,
 • inne przedsięwzięcia w zakresie wspierania działalności gospodarczej przedsiębiorców, zgodne ze statutem ARR i zaakceptowane przez Fundusz, m.in. wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych i inne cele gospodarcze przyczyniający się do rozwoju MŚP.

Pożyczka nie może być przeznaczona na:

 • refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów;
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych;
 • cele niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP;
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne;
 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego instrumentu finansowego UE, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

 

 

Biuro projektu:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6, 42-202 Częstochowa
Tel./fax (34) 360 57 46 , kom. 609 980 444

Godziny pracy: pn. – pt. od 8.00 do 15.00

 

Grażyna Wojtysiak - Kierownik projektu [email: gwojtysiak@arr.czestochowa.pl]

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA oferuje również pożyczki z Funduszu Pożyczkowego Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw SA w Katowicach.

Fundusz współfinansowany jest ze środków budżetu państwa. Pożyczki udzielane są z funduszu finansowanego ze środków własnych GAPP S.A. oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wsparcie uzyskane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw)

 

Podmioty uprawnione do skorzystania z pożyczki:
O udzielanie pożyczek mogą ubiegać się małe i mikro przedsiębiorstwa: podejmujący albo prowadzący działalność gospodarczą w dowolnej formie organizacyjno-prawnej lub realizujący przedsięwzięcie związane bezpośrednio z prowadzoną albo podejmowaną działalnością gospodarczą na terenie województw śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego:

posiadające zdolność kredytową,
nieposiadające zadłużenia w ZUS i US,
posiadające zabezpieczenie pożyczki.

O pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku zmniejszyli zatrudnienie, za wyjątkiem rozwiązania stosunku pracy z mocy art. 52 i 53 kodeksu pracy.

Pożyczka przeznaczona jest na rozwój działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Przedmiot finansowania:

zakupy maszyn i urządzeń, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
zakup nieruchomości bezpośrednio związanej z realizowanym przedsięwzięciem,
zakupy materiałów i surowców niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego,
rozbudowa, adaptacja lub modernizacja obiektów produkcyjno-usługowych,
inne przedsięwzięcia wspierające działalność gospodarczą przedsiębiorców, zgodne ze statutem Agencji.

Minimalna kwota pożyczki: 10.000 zł.
Maksymalna kwota pożyczki: 120.000 zł.
Okres pożyczki: do 5 lat.
Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału: 6 miesięcy
*Pożyczka może pokryć do 85% wartości przedsięwzięcia. Wymagany wkład własny wynosi co najmniej 15%

Stosowane formy zabezpieczenia:

weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową lub akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt. 4 lub 5 k.p.c.),
poręczenie wg prawa cywilnego lub wekslowe - awal,
cesja wierzytelności z rachunku lokat terminowych, należności odbiorców, cesja polisy ubezpieczeniowej,
blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym,
zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych lub prawach,
przewłaszczenie na zabezpieczenie,
hipoteka na nieruchomości,
gwarancje bankowe,
ustanowienie pełnomocnictwa na rzecz GAPP SA na podstawowy rachunek pożyczkobiorcy.