Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Nr postępowania ZAM/36/MP-LP-LZ/2019

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenia usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów  „Nowa praca – lepsza przyszłość” oraz  „Szansa na lepsze zatrudnienie”.

 

Informacja z otwarcia ofert

Nr postępowania ZAM/36/MP-LP-LZ/2019

 

w przetargu nieograniczonym dot. świadczenia usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów "Nowa praca-lepsza przyszłość" oraz "Szansa na lepsze zatrudnienie"

W nawiązaniu do złożonych zapytań dot. postępowania nr  ZAM/36/MP-LP-LZ/2019, Zamawiający w trybie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiada, co następuje:

 

Odpowiedzi na pytania dot. postępowania ZAM/36/MP-LP-LZ/2019

W nawiązaniu do złożonych zapytań dot. postępowania nr  ZAM/36/MP-LP-LZ/2019, Zamawiający w trybie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiada, co następuje:

 

Odpowiedzi na pytania dot. postępowania ZAM/36/MP-LP-LZ/2019

OGŁOSZENIE  O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - Usługi


Nr postępowania ZAM/36/MP-LP-LZ/2019


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów „Nowa praca – lepsza praca” oraz „Szansa na lepsze zatrudnienie”


Zamawiający informuje,że zmianie uległ Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy w częściach od I do XVII zmieniony został opis ceny jednostkowej-  Kolumna 1, wiersz 4 i 6.


W związku z powyższym zmianie ulegają:  termin składnia ofert (do dnia 11.09.2019 r. , do godz. 9.00) oraz termin otwarcia ofert ( w  dniu 11.09.2019r. godz. 9.15)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Nr postępowania ZAM/36/MP-LP-LZ/2019

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów „Nowa praca – lepsza praca” oraz „Szansa na lepsze zatrudnienie”

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr postępowania ZAM/27/CP/2019

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.: Budowa hali przemysłowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Częstochowa, ul. Ekonomiczna 5.

 

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą

 

Nr postępowania ZAM/27/CP/2019

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.: Budowa hali przemysłowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Częstochowa, ul. Ekonomiczna 5.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.: Budowa hali przemysłowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Częstochowa, ul. Ekonomiczna 5.

 

Działając na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o poprawieniu w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Nr postępowania ZAM/27/CP/2019


w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa hali przemysłowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Częstochowa, ul. Ekonomiczna 5.