Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Jasne, że własna firma

O projekcie
Dla kogo?
Rekrutacja
Formy wsparcia
Dokumenty do pobrania
Kontakt

Projekt „Jasne, że własna firma”, numer RPSL.07.03.02-24-0743/16-00, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT.


Projekt jest realizowany w okresie od 1.04.2017 r. do 31.03.2019 r.


Celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia wśród 80 w tym 46 Kobiet niepracujących osób zamieszkałych na terenie subregionu północnego województwa śląskiego (Miasto Częstochowie, powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski), powyżej 30 roku życia poprzez szkolenia, doradztwo oraz wsparcie finansowe na utworzenie działalności gospodarczej.


Zakres przewidzianych form wsparcia obejmuje:

 • szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności,
 • wsparcie finansowe:
  • podstawowa dotacja w wysokości maks. 23 398,68 zł,
  • wsparcie pomostowe w okresie  pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania działalności gospodarczej  w wysokości 2000 zł na miesiąc w tym 150 zł wkładu własnego osoby tworzącej działalność gospodarczą. 
  • przedłużone wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesiąca funkcjonowania działalności gospodarczej  w wysokości 2000 zł na miesiąc,
 • szkolenia i doradztwo po założeniu działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie subregionu północnego województwa śląskiego (Miasto Częstochowie, powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski) w szczególności osób zamieszkujących obszary objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są w wieku powyżej 30 lat (liczone od dnia 30. urodzin),
 • nie pracują, tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi/nieaktywnymi zawodowo i należącymi do co najmniej jednej z poniższych grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,

Nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie odbywać się będzie w okresie 10 lipiec 2017 - 27 lipiec 2017.


Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie informacje zostały ujęte w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu „Jasne, że własna firma”.


Adam Morzyk
Kierownik projektu.
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Ze wsparci w ramach projektu pn. „Jasne, że własna firma” skorzystać mogą osoby:
Zamieszkałe na terenie subregionu północnego województwa śląskiego (Miasto Częstochowie, powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski), które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są w wieku powyżej 30 lat (liczone od dnia 30. urodzin),
 • nie pracują, tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi/nieaktywnymi zawodowo i należące do co najmniej jednej z wymienionych grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,

Jednocześnie preferowane do udziału w projekcie będą osoby zamieszkujące obszary objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Definicja osoby pracującej:

Osoby pracujące to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;
 2. osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach);
 3. osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.

Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”. Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani za "osoby pracujące" – o ile obowiązkowy pobór i powołanie do wojska dotyczy państwa członkowskiego.
Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”.
Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo / nieaktywne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

Planowany nabór uczestników do projektu „ Jasne, że własna firma”
W związku z realizacją projektu „Jasne, że własna firma” Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. informuje, iż rekrutacja do projektu rozpocznie się w ciągu 7 dni roboczych od ukazania się niniejszej informacji, tj. 10. lipca 2017 roku i trwać będzie min.  14 dni roboczych, tj. do 27. lipca 2017 r.


Aby zgłosić się do projektu należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu oraz wypełnić i złożyć osobiście lub wysłać odpowiedni formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami (dokumenty rekrutacyjne dostępne w zakładce (Dokumenty do pobrania).

 

Dokumenty należy skutecznie doręczyć na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu.

 

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją – w wersji elektronicznej do pobrania na stronie arr.czestochowa.pl
w wersji papierowej w Biurze Projektu pod adresem:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
ul. Al. NMP 24 lokal 6, 42-202 Częstochowa
Kierownik projektu: Adam Morzyk tel. 34 360 56 88,
Adres e-mail: wlasnafirma@arr.czestochowa.pl
Formularze Rekrutacyjne przyjmowane będą od dnia 10 lipca 2017 roku.

 

UWAGA! Dokumenty należy wypełnić komputerowo, wydrukować, podpisać i skutecznie doręczyć we wskazanym terminie.

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

 • szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności,
 • wsparcie bezzwrotne finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 23 398,68 zł na osobę,
 • wsparcie pomostowe finansowe w okresie  pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania działalności gospodarczej  w wysokości 2000,00 zł miesięcznie w tym 150 zł wkładu własnego osoby tworzącej działalność gospodarczą (1850,00zł),
 • wsparcie pomostowe niefinansowe w formie szkoleń i doradztwa po założeniu działalności gospodarczej,
 • przedłużone wsparcie pomostowe finansowe w okresie od 6 do 12 miesiąca funkcjonowania działalności gospodarczej  w wysokości 2000 zł na miesiąc,

 

Regulamin przyznawania środków finansowych "Jasne, że własna firma"

Zał. 1 Biznesplan

Zał. 2 Karta oceny biznesplanu

Zał. 3 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 4 Wniosek o przyznanie podstawowego lub przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. 5 Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 6 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 7 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego (nieaktualna)

Zał. 7 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 8 Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 9 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług doradczych

Zał. 10 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Zał. 11 Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis

Zał. 12 Formularz informacji przedst. przy ubieganiu się o pomoc

Zał. 13 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia

Zał. 14 Oświadczenia

Zał. 15 Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia

Zał. 16 Rozliczenie wsparcia finansowego

Zał. 17 Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków pokrytych ze środków wsparcia pomostowego

Zał. 18 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch źródeł wsparcia

Zał. 19 Rozliczenie wsparcia pomostowego

Zał. 20 Standardy oceny biznesplanów

Zał. 21 Zaswiadczenie o pomocy de minimis

Dokumenty zapisane w formacie programu OpenOffice

Zał. 1 Biznesplan

Zał. 2 Karta oceny biznesplanu

Zał. 3 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 4 Wniosek o przyznanie podstawowego lub przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. 5 Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 6 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 7 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 8 Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 9 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług doradczych

Zał. 10 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Zał. 11 Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis

Zał. 12 Formularz informacji przedst. przy ubieganiu się o pomoc

Zał. 13 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia

Zał. 14 Oświadczenia

Zał. 15 Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia

Zał. 16 Rozliczenie wsparcia finansowego

Zał. 17 Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków pokrytych ze środków wsparcia pomostowego

Zał. 18 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch źródeł wsparcia

Zał. 19 Rozliczenie wsparcia pomostowego

Zał. 20 Standardy oceny biznesplanów

Zał. 21 Zaswiadczenie o pomocy de minimis

 

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 4 - Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej

Załącznik nr 5 - Zbiorcze zestawienie przyznanych punktów

Załącznik nr 6 - Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych

Załącznik nr 7 - Opis sektorów wykluczonych

Dokumenty zapisane w formacie programu OpenOffice

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 4 - Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej

Załącznik nr 5 - Zbiorcze zestawienie przyznanych punktów

Załącznik nr 6 - Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych

Załącznik nr 7 - Opis sektorów wykluczonych

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6 42-202 Częstochowa
www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/jasne, że własna firma
e-mail: wlasnafirma@arr.czestochowa.pl
tel. 34/ 360-56-88
Osoba do kontaktu: Adam Morzyk

 

 

Czas na biznes

O projekcie
Rekrutacja
Dokumenty do pobrania
Kontakt

Projekt jest skierowany do 115 osób (64K/51M) powyżej 30 roku życia z subregionu północnego województwa śląskiego (m. Częstochowa, pow. częstochowski, kłobucki, myszkowski), planujących rozpocząć działalność na terenie subregionu północnego województwa śląskiego, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

 1. osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • osoby 50+,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
 2. jak również osoby należące do pozostałych grup, tj.:
  • reemigranci– również repatrianci, imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
  • osoby ubogie pracujące (maksymalnie minimalne wynagrodzenie),
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach um. cywilno-prawnych (maksymalne wynagrodzenie - 120% minimalnego wynagrodzenia),
 3. z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawionych wolności z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.


W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 1. Wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej (48 godzin szkoleniowych w zakresie m.in.: formalno-prawnych aspektów powadzenia działalności gospodarczej, form rozliczeń z US i ZUS, źródeł finansowania działalności gospodarczej, podstaw rachunkowości, podstaw sporządzania biznes planu itp.),
 2. Dotacja na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł,
 3. Wsparcie pomostowe podstawowe w wysokości 2 600 zł netto miesięcznie na okres 6 miesięcy (obowiązkowy wkład własny Uczestnika w wysokości 1.258 zł),
 4. Wsparcie pomostowe przedłużone w wysokości 2 600 zł netto miesięcznie na okres kolejnych 6 miesięcy (udzielane w zależności od indywidualnych potrzeb Uczestnika).

 

Wartość projektu: 7 198 295,50

Wartość dofinansowania EFS: 6 970 918,22

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 – 30.09.2022.

 

Projekt pn. „Czas na biznes” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się w październiku 2020 r.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu "Czas na biznes" - Aktualizacja

Regulamin rekrutacji uczestników projektu "Czas na biznes"

Załącznik 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik 2 - Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Załącznik 3 - Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Załącznik 4 - Formularz oceny doradcy zawodowego

Załącznik 5 - Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Załącznik 6 - Opis sektorów wykluczonych


Regulamin przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - Aktualizacja

Regulamin przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. 1 Biznesplan

Zał. 2 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minims lub nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zał. 3 Formularz informacji przedst. przy ubieganiu się o pomoc de minims

Zał. 4 Szczegółowe zestawienie towarów i usług_Biznesplan

Zał. 5 Zbiór oświadczeń

Zał. 6 Karta oceny biznesplanu

Zał. 7 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 8 Wniosek o przyznanie podstawowego przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. 9 Harmonogram rzeczowo-finansowy_wsparcie pomostowe

Zał. 10 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł

Zał. 11 Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego przedłżonego

Zał. 12 Karta weryfikacji merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego przedłżonego

Zał. 13 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego pomostowego

Zał. 14 Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 15 Szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego

Zał. 16 Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis

Identyfikatory jednostek

Biuro Projektu:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24, klatka I, lok. 1
42-202 Częstochowa
Tel. 500 406 602
e-mail: czasnabiznes@arr.czestochowa.pl
Osoby do kontaktu: Magdalena Kręciwilk, Małgorzata Wolińska,

 

Młodzi na start

O projekcie
Rekrutacja
Dokumenty do pobrania
Kontakt

Od 1 lutego 2021 roku Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. rozpoczęła realizację projektu pt. „Młodzi na start”. Projekt będzie realizowany do 31 stycznia 2023 r. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Projekt swym zasięgiem obejmuje obszar subregionu północnego województwa śląskiego tj.: miasto Częstochowę, powiat częstochowski, kłobucki i myszkowski.


Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 kobiet i 40 mężczyzn poniżej 30 roku życia, należących do kategorii młodzieży NEET (tj. osób niezatrudnionych, nieuczestniczących w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training), niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, z subregionu północnego województwa śląskiego, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.


W projekcie oferujemy wsparcie dla osób do 30 roku życia w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji w wysokości 23.050 zł) na utworzenie firmy, szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe (co miesiąc po 2.600 zł netto przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy.


Projekt pn. „Młodzi na start” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „Młodzi na start” od 6 kwietnia 2021 roku do 23 kwietnia 2021 r.


Zgodnie z § 7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji Uczestników Projektu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., zastrzega sobie prawo do skrócenia naboru dokumentów rekrutacyjnych.


W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

Biuro Projektu:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 1, 42-202 Częstochowa
e-mail: mlodzinastart@arr.czestochowa.pl
tel. 798 154 754
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30,